>> . 5 .

4.

,

7.

1

1. WordPad.

2. .rtf ( \ 5\).

3. , .

4. 1.rtf.

2

1. .rtf ( \5\).

2. , .

3. 1 .rtf.

3

1. .rtf ( \5\).

2. . , , .

3. 1.rtf.

4

1. .rtf ( \5\ ).

2. .

3. ( Insert).

4. . , , , . .

5. .

6. 1 .rtf.

5

1. .rtf ( \5\).

2. , .

3. , , .

4. 1.rtf.

6

1. .rtf ( \5\).

2. , . :

  • , Enter;
  • , Delete ( Backspace).

3. 1 .rtf.

6

1. .rtf ( \5\).

2. End .

3. m .

4. Ctrl + → .

5. Ctrl + ← .

6. Page Up .

7. Page Down .

8. Ctrl + Page Up .

9. Ctrl + Page Down .

10. Ctrl + Home .

11. Ctrl + End .

12. .

13. .

;

;

;

;

;

.

 

 

@Mail.ru