>> . . 10 .

9.

 


9.5.

1

, , d0 = 2,5 . , t1 = 150 . t2 = 50 . ? α1 = 9 10-6-1.

. t0.

d1 = d0[1 + α1(t1 t0)],

d2 = d0[1 + α1(t2 t0)],

,

l = 0,01 .

2

ΔV = 5,5 3. ρ0 = 800 /3, α = 1,1 10-3-1. = 2,4 103 /( ). ?

. V0. V = V0(1 + αΔt).

ΔV = V - V0 = V0αΔt.                     (9.5.1)

, ,

Q = cmΔt,                     (9.5.2)

m = p0V0 .

(9.5.1) (9.5.2),

3

F, S = 10 2, , Δt = 20 ? α1 = 1,7 10-5-1, = 1,2 1011 .

. σ = ε Fy , . ( ) . ,

Δt:

Δl = l0α1Δt                     (9.5.4)

(9.5.3) (9.5.4) Δl, :

F = ESα1Δt = 410 .

4

t0 = 0 , t1 = 50 t2 = 450 l = 2 .

. t1

t2

, (. 9.11, ). , t1 t2 , (. 9.11, ).

:

:

t0 = 0 .

5

t0 = 0 m0 = 100 . t1 = 20 m1 = 99,7 . . α1, , α = 1,8 10-4-1.

. 0 V0, t1

V1 = V0(l + 3α1t1).                     (9.5.5)

ρ0 ρ1 t0 t1. m0 = ρ0V0 m1 = ρ1V1, (9.3.7)

(9.5.5)

(9.5.6) V0 V1,

 

 

@Mail.ru